Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Janne Køster

Jeg har været advokat siden 2004. I 2012 blev jeg certificeret mediator.

Jeg er specialiseret inden for Familie- og Arveret, hvor mit arbejde består i behandling af sager vedrørende børn, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag. Derudover bistår jeg i forbindelse med separation/skilsmisse, bodeling/ægtepagter, testamenter, samejeoverenskomster samt behandling af dødsboer.

Jeg hjælper også klienter i sager om foranstaltninger vedrørende børn. Det vil fx sige i sager, hvor myndighederne vil tvangsfjerne børnene fra forældrene.

Ofte fungerer jeg også som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.

Jeg prioriterer, at der ydes rådgivning på et højt niveau, og at rådgivningen er forståelig for klienten, samt tager udgangspunkt i netop klientens situation. Jeg bestræber mig på at skabe tryghed for klienten således, at beslutningerne, der tages af klienten er personlige og velovervejede.

Det er min holdning, at en god løsning opnået gennem dialog mellem parterne er at foretrække, men hvis det ikke er muligt, hjælper jeg gerne klienten med, at sagen føres ved Retten eller for andre myndigheder, fx Statsforvaltningen. Jeg påtager mig gerne retssager, der er omfattet af fri proces eller retshjælpsforsikring.

Jeg holder ofte foredrag om familie- og arveretlige spørgsmål. Hvis du er interesseret i at deltage i et foredrag eller andre gratis arrangementer, som vi afholder, kan du se nærmere og tilmelde dig her på hjemmesiden.

Jeg er medlem af:

  • Danske Advokater
  • Danske Familieadvokater
  • Danske Mediatoradvokater

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Advokat Janne Køster er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Janne Køster er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan efter Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Janne Køster, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Janne Køster anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Når Advokatfirmaet Janne Køster samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten giver Advokatfirmaet Janne Køster på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Janne Køster har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Bankforbindelse: Danske Bank
Advokatfirmaet Janne Køster har klientbankkonto i Danske Bank: reg.nr. 3409 kontonr. 3411222144 .

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Janne Køster er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Janne Køster og/eller utilfredshed med advokat Janne Køsters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk