Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Steffen Thorborg

Jeg er beskikket som advokat i 1982. Jeg har haft møderet for Landsretten siden 1985 og har tillige møderet for Højesteret.

Jeg har siden 1990 været antaget som beskikket forsvarer ved retterne i Glostrup, Frederiksberg og Lyngby samt i ankesager ved Landsret og Højesteret.

Mine hovedområder er:

Privatret – herunder testamenter, ægtepagt, skilsmisser, bodeling, dødsbobehandling samt sager med børn, forældremyndighed, bopæl og samvær.

Boligret – ejendomshandel og andre juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom i Danmark.

Retssagsbehandling for såvel Byret, Landsret og Højesteret samt Voldgiftsretten.

Straffesager i alle kategorier indenfor såvel straffeloven, som særlovgivningen.

Jeg er medlem af:

  • Danske Advokater
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Danske BOLIGadvokater

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Advokat Steffen Thorborg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Steffen Thorborg er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan efter Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Steffen Thorborg, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Steffen Thorborg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Når Advokatfirmaet Steffen Thorborg samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten giver Advokatfirmaet Steffen Thorborg på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Steffen Thorborg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Bankforbindelse: Nordea
Advokatfirmaet Steffen Thorborg har klientbankkonto i Nordea: reg.nr. 2905 kontonr. 6288782847 .

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Steffen Thorborg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Steffen Thorborg og/eller utilfredshed med advokat Steffen Thorborgs adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk