Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Virksomhedsoplysninger – Advokathuset Hvidovre

Advokathuset Hvidovre er etableret på følgende adresse:
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 3635 0250 og på emailadressen mail@advo-vt.dk.

Vores CVR-nummer er: 8021 5118

Advokathuset Hvidovre er organiseret som interessentskab.

Advokathuset Hvidovre har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advokathuset Hvidovre er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokathuset Hvidovre er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Hvidovre uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokathuset Hvidovre anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokathuset Hvidovre omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokathuset Hvidovre er, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk

Advokathuset Hvidovre - med dig i centrum